کریپتون

36
Kr
گروه
۱۸
تناوب
4
بلوک
p
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
36
36
48
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
36
عدد جرمی
۸۳٫۷۹۸
عدد جرمی
84
دسته
گازهای بی اثر
رنگ
بی رنگ
رادیو اکتیو
خیر
From the Greek word kryptos, hidden
ساختار کریستالی
مکعب چهره محور
تاریخچه
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 8
ساختار الکترونی
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
خواص فیزیکی
جنس
گاز
چگالی
۰٫۰۰۳۷۳۳ g/cm3
نقطه ذوب
۱۱۵٫۷۹ K -۱۵۷٫۳۶ | °C -۲۵۱٫۲۵ °F
نقطه جوش
۱۱۹٫۹۳ K -۱۵۳٫۲۲ | °C -۲۴۳٫۸ °F
گرمای همجوشی
۱٫۶۴ kJ/mol
گرمای تبخیر
۹٫۰۲ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۴۸ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۱٫۵×۱۰%
فراوانی در جهان
۴×۱۰%
Vial
اعتبار عکس: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7439-90-9
عدد CID پاب کم(PubChem)
۵۴۱۶
خواص اتمی
شعاع اتمی
۸۸ pm
شعاع کووالانسی
۱۱۶ pm
الکترونگاتیویته
۳٫۰۰ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۱۳٫۹۹۹۶ eV
حجم اتمی
۳۸٫۹ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۰۰۰۰۹۴۹ W/cm·K
حالات اکسید شدن
2
کاربرد ها
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
ایزوتوپ های ناپایدار
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr