نام
نماد
As
As
عدد اتمی
۳۳
۳۳
گروه
۱۵
۱۵
تناوب
۴
۴
بلوک
p
p
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۲۱%
۰٫۰۰۰۲۱%
فراوانی در جهان
۸×۱۰%
۸×۱۰%
ویژگیهای عمومی
عدد جرمی
۷۴٫۹۲۱۶
۷۴٫۹۲۱۶
دسته
شبه فلزات
شبه فلزات
رنگ
نقره ای
نقره ای
رادیو اکتیو
خیر
خیر
ساختار کریستالی
مثلثی ساده
مثلثی ساده
خواص فیزیکی
چگالی (g/cm3)
۵٫۷۷۶
۵٫۷۷۶
جنس
جامد
جامد
نقطه ذوب
۱۰۹۰٫۱۵ K ۸۱۷ | °C ۱۵۰۲٫۶ °F
۱۰۹۰٫۱۵ K ۸۱۷ | °C ۱۵۰۲٫۶ °F
نقطه جوش
۸۷۶٫۱۵ K ۶۰۳ | °C ۱۱۱۷٫۴ °F
۸۷۶٫۱۵ K ۶۰۳ | °C ۱۱۱۷٫۴ °F
گرمای همجوشی (kJ/mol)
۲۷٫۷
۲۷٫۷
گرمای تبخیر (kJ/mol)
۳۲٫۴
۳۲٫۴
ظرفیت گرمایی ویژه (J/g·K)
۰٫۳۲۹
۰٫۳۲۹
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۱۹ pm
۱۱۹ pm
شعاع کووالانسی
۱۱۹ pm
۱۱۹ pm
الکترونگاتیویته (درجه پاولینگ)
۲٫۱۸
۲٫۱۸
پتانسیل یونیزاسیون (eV)
۹٫۷۸۸۶
۹٫۷۸۸۶
حجم اتمی (cm3/mol)
۱۲٫۹۷
۱۲٫۹۷
رسانایی گرما (W/cm·K)
۰٫۵۰۲
۰٫۵۰۲
حالات اکسید شدن
-۳, ۲, ۳, ۵
-۳, ۲, ۳, ۵
ساختار الکترونی
[Ar] 3d10 4s2 4p3
[Ar] 3d10 4s2 4p3
الکترون های هر لایه
۲, ۸, ۱۸, ۵
۲, ۸, ۱۸, ۵