زنجیره ی واکنش پذیری

سزیم
فرانسیم
روبیدیم
پتاسیم
سدیم
لیتیم
باریم
رادیم
استرانسیم
کلسیم
منیزیم
آلومینیم
تیتانیم
منگنز
روی
کروم
آهن
کادمیم
کبالت
نیکل
قلع
سرب
هیدروژن
آنیتموان
بیسموت
مس
تنگستن
جیوه
نقره
طلا
پلاتین
آب سرد
واکنش شدید
واکنش شدید
واکنش شدید
واکنش شدید
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش بسیار آهسته
نافلز
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
آب داغ / بخار
واکنش قوی
واکنش قوی
واکنش قوی
واکنش قوی
واکنش قوی
واکنش قوی
واکنش قوی
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
برای مقایسه
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
اسید رقیق
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش متوسط
واکنش آهسته
واکنش آهسته
واکنش آهسته
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد
واکنش نمی دهد