سیاست حفظ حریم خصوصی

این برنامه هرگونه از اطلاعات کاربران را ذخیره یا جمع آوری نمیکند