نمودار انحلال پذیری

فلورید F-
کلرید Cl-
برومید Br-
یدید I-
کلرات ClO3-
هیدروکسید OH-
سولفیت SO32-
سولفات SO42-
کربنات CO32-
نیتریت NO2-
نیترات NO3-
فسفات PO43-
سیانوری CN-
سیانات OCN-
تیوسیانات SCN-
دی کرومیک Cr2O72-
اکسید O2-
آمونیوم NH4+
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
خارج از دسترس-
محلولS
محلولS
محلولS
لیتیم Li+
کم محلولSS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
کم محلولSS
محلولS
محلولS
نامحلولI
محلولS
خارج از دسترس-
محلولS
محلولS
واکنش می دهد با آبR
سدیم Na+
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
واکنش می دهد با آبR
پتاسیم K+
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
واکنش می دهد با آبR
منیزیم Mg2+
کم محلولSS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
نامحلولI
محلولS
محلولS
نامحلولI
محلولS
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
کلسیم Ca2+
نامحلولI
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
کم محلولSS
نامحلولI
کم محلولSS
نامحلولI
محلولS
محلولS
نامحلولI
محلولS
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
محلولS
واکنش می دهد با آبR
باریم Ba2+
کم محلولSS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
نامحلولI
نامحلولI
نامحلولI
محلولS
محلولS
نامحلولI
محلولS
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
واکنش می دهد با آبR
آهن (II) Fe2+
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
آهن (III) Fe3+
کم محلولSS
محلولS
محلولS
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
کم محلولSS
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
مس (II) Cu2+
کم محلولSS
محلولS
محلولS
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
نامحلولI
محلولS
نامحلولI
نقره Ag+
محلولS
نامحلولI
نامحلولI
نامحلولI
محلولS
کم محلولSS
نامحلولI
کم محلولSS
نامحلولI
نامحلولI
محلولS
نامحلولI
نامحلولI
نامحلولI
کم محلولSS
محلولS
کم محلولSS
روی Zn2+
کم محلولSS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
نامحلولI
نامحلولI
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
نامحلولI
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
سرب (II) Pb2+
کم محلولSS
کم محلولSS
کم محلولSS
نامحلولI
محلولS
نامحلولI
نامحلولI
نامحلولI
نامحلولI
محلولS
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
کم محلولSS
خارج از دسترس-
نامحلولI
آلومینیم Al3+
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
محلولS
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
خارج از دسترس-
محلولS
نامحلولI
S
محلول
SS
کم محلول
I
نامحلول
-
خارج از دسترس
R
واکنش می دهد با آب