نپتونیم

93
Np
گروه
قابل تغییر
تناوب
7
بلوک
f
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
93
93
144
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
93
عدد جرمی
[۲۳۷]
عدد جرمی
237
دسته
اکتینیدها
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
بلی
Named after the planet Neptune
ساختار کریستالی
اورتورومبیک ساده
تاریخچه
Neptunium was the first synthetic transuranium element of the actinide series to be discovered.

Neptunium was first produced by Edwin McMillan and Philip H. Abelson in 1940 at Berkeley Radiation Laboratory of the University of California.

The team produced the neptunium isotope 239Np by bombarding uranium with slow moving neutrons.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
ساختار الکترونی
[Rn] 5f4 6d1 7s2
Np
Neptunium is obtained as a by-product from nuclear reactors
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۲۰٫۴۵ g/cm3
نقطه ذوب
۹۱۰٫۱۵ K ۶۳۷ | °C ۱۱۷۸٫۶ °F
نقطه جوش
۴۲۷۳٫۱۵ K ۴۰۰۰ | °C ۷۲۳۲ °F
گرمای همجوشی
۱۰ kJ/mol
گرمای تبخیر
۳۳۵ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
-
فراوانی در پوسته زمین
قابل تغییر
فراوانی در جهان
قابل تغییر
Edwin
اعتبار عکس: scienceworld.ro
Edwin McMillan, one of the discoverer of the element
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7439-99-8
عدد CID پاب کم(PubChem)
قابل تغییر
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۵۵ pm
شعاع کووالانسی
۱۹۰ pm
الکترونگاتیویته
۱٫۳۶ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۶٫۲۶۵۷ eV
حجم اتمی
۱۱٫۶۲ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۰۶۳ W/cm·K
حالات اکسید شدن
3, 4, 5, 6, 7
کاربرد ها
Neptunium is used mainly for research purposes.

When bombarded with neutrons 237Np is used to produce 238Pu which is used for spacecraft generators and terrestrial navigation beacons.

237Np is used in devices for detecting high-energy neutrons.
Neptunium is harmful due to its radioactivity
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
-
ایزوتوپ های ناپایدار
225Np, 226Np, 227Np, 228Np, 229Np, 230Np, 231Np, 232Np, 233Np, 234Np, 235Np, 236Np, 237Np, 238Np, 239Np, 240Np, 241Np, 242Np, 243Np, 244Np