جیوه

80
Hg
گروه
۱۲
تناوب
6
بلوک
d
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
80
80
121
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
80
عدد جرمی
۲۰۰٫۵۹
عدد جرمی
201
دسته
فلزات واسطه
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
خیر
From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver
ساختار کریستالی
مثلثی ساده
تاریخچه
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 32, 18, 2
ساختار الکترونی
[Xe] 4f14 5d10 6s2
Hg
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
خواص فیزیکی
جنس
مایع
چگالی
۱۳٫۵۳۳۶ g/cm3
نقطه ذوب
۲۳۴٫۳۲ K -۳۸٫۸۳ | °C -۳۷٫۸۹ °F
نقطه جوش
۶۳۰٫۱۵ K ۳۵۷ | °C ۶۷۴٫۶ °F
گرمای همجوشی
۲٫۲۹ kJ/mol
گرمای تبخیر
۵۹٫۲ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۴ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۶٫۷×۱۰%
فراوانی در جهان
۱×۱۰%
Element
اعتبار عکس: Wikimedia Commons (Bionerd)
Element mercury in liquid form
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7439-97-6
عدد CID پاب کم(PubChem)
۲۳۹۳۱
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۵۱ pm
شعاع کووالانسی
۱۳۲ pm
الکترونگاتیویته
۲٫۰۰ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۱۰٫۴۳۷۵ eV
حجم اتمی
۱۴٫۸۲ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۰۸۳۴ W/cm·K
حالات اکسید شدن
1, 2, 4
کاربرد ها
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.
Mercury and most of its compounds are highly toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg, 204Hg
ایزوتوپ های ناپایدار
171Hg, 172Hg, 173Hg, 174Hg, 175Hg, 176Hg, 177Hg, 178Hg, 179Hg, 180Hg, 181Hg, 182Hg, 183Hg, 184Hg, 185Hg, 186Hg, 187Hg, 188Hg, 189Hg, 190Hg, 191Hg, 192Hg, 193Hg, 194Hg, 195Hg, 197Hg, 203Hg, 205Hg, 206Hg, 207Hg, 208Hg, 209Hg, 210Hg