پراسئودیمیم

59
Pr
گروه
قابل تغییر
تناوب
6
بلوک
f
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
59
59
82
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
59
عدد جرمی
۱۴۰٫۹۰۷۶۵
عدد جرمی
141
دسته
لانتانیدها
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
خیر
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
ساختار کریستالی
شش ضلعی ساده
تاریخچه
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 21, 8, 2
ساختار الکترونی
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۶٫۷۷۳ g/cm3
نقطه ذوب
۱۲۰۸٫۱۵ K ۹۳۵ | °C ۱۷۱۵ °F
نقطه جوش
۳۷۹۳٫۱۵ K ۳۵۲۰ | °C ۶۳۶۸ °F
گرمای همجوشی
۶٫۹ kJ/mol
گرمای تبخیر
۳۳۰ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۹۳ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۸۶%
فراوانی در جهان
۲×۱۰%
Ultrapure
اعتبار عکس: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7440-10-0
عدد CID پاب کم(PubChem)
۲۳۹۴۲
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۸۲ pm
شعاع کووالانسی
۲۰۳ pm
الکترونگاتیویته
۱٫۱۳ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۵٫۴۷۳ eV
حجم اتمی
۲۰٫۸ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۱۲۵ W/cm·K
حالات اکسید شدن
2, 3, 4
کاربرد ها
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodymium is considered to be moderately toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
141Pr
ایزوتوپ های ناپایدار
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr