سریم

58
Ce
گروه
قابل تغییر
تناوب
6
بلوک
f
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
58
58
82
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
58
عدد جرمی
۱۴۰٫۱۱۶
عدد جرمی
140
دسته
لانتانیدها
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
خیر
Cerium was named for the asteroid Ceres
ساختار کریستالی
شش ضلعی ساده
تاریخچه
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 19, 9, 2
ساختار الکترونی
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۶٫۷۷ g/cm3
نقطه ذوب
۱۰۶۸٫۱۵ K ۷۹۵ | °C ۱۴۶۳ °F
نقطه جوش
۳۷۱۶٫۱۵ K ۳۴۴۳ | °C ۶۲۲۹٫۴ °F
گرمای همجوشی
۵٫۵ kJ/mol
گرمای تبخیر
۳۵۰ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۹۲ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۶%
فراوانی در جهان
۱×۱۰%
Ultrapure
اعتبار عکس: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7440-45-1
عدد CID پاب کم(PubChem)
۲۳۹۷۴
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۸۲ pm
شعاع کووالانسی
۲۰۴ pm
الکترونگاتیویته
۱٫۱۲ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۵٫۵۳۸۷ eV
حجم اتمی
۲۰٫۶۷ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۱۱۴ W/cm·K
حالات اکسید شدن
2, 3, 4
کاربرد ها
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
ایزوتوپ های ناپایدار
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce