بور

5
B
گروه
۱۳
تناوب
2
بلوک
p
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
5
5
6
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
5
عدد جرمی
۱۰٫۸۱۱
عدد جرمی
11
دسته
شبه فلزات
رنگ
سیاه
رادیو اکتیو
خیر
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
ساختار کریستالی
مثلثی ساده
تاریخچه
Boron compounds have been known for thousands of years, but the element was not discovered until 1808 by Sir Humphry Davy and by Gay-Lussac and Thenard.

Boron was not recognized as an element until it was isolated in 1808 by Sir Humphry Davy and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.

Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824.
الکترون های هر لایه
2, 3
ساختار الکترونی
[He] 2s2 2p1
B
Boron is an essential nutrient for all green plants
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۲٫۳۴ g/cm3
نقطه ذوب
۲۳۴۹٫۱۵ K ۲۰۷۶ | °C ۳۷۶۸٫۸ °F
نقطه جوش
۴۲۰۰٫۱۵ K ۳۹۲۷ | °C ۷۱۰۰٫۶ °F
گرمای همجوشی
۵۰ kJ/mol
گرمای تبخیر
۵۰۷ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۱٫۰۲۶ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۸۶%
فراوانی در جهان
۱×۱۰%
Pure
اعتبار عکس: Images-of-elements
Pure crystalline boron, front side
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7440-42-8
عدد CID پاب کم(PubChem)
۵۴۶۲۳۱۱
خواص اتمی
شعاع اتمی
۹۰ pm
شعاع کووالانسی
۸۴ pm
الکترونگاتیویته
۲٫۰۴ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۸٫۲۹۸ eV
حجم اتمی
۴٫۶ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۲۷۴ W/cm·K
حالات اکسید شدن
1, 2, 3
کاربرد ها
Boron oxide is used in glassmaking and ceramics.

Borax is used in making fiberglass, as a cleansing fluid, a water softener, insecticide, herbicide and disinfectant.

Boric acid is used as a mild antiseptic and as a flame retardant.

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors.
Elemental boron, boron oxide, boric acid, borates and many organoboron compounds are non-toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
10B, 11B
ایزوتوپ های ناپایدار
7B, 8B, 9B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19B