گوگرد

16
S
گروه
۱۶
تناوب
3
بلوک
p
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
16
16
16
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
16
عدد جرمی
۳۲٫۰۶۵
عدد جرمی
32
دسته
نا فلزات
رنگ
زرد
رادیو اکتیو
خیر
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
ساختار کریستالی
اورتورومبیک چهره محور
تاریخچه
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
الکترون های هر لایه
2, 8, 6
ساختار الکترونی
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۲٫۰۶۷ g/cm3
نقطه ذوب
۳۸۸٫۳۶ K ۱۱۵٫۲۱ | °C ۲۳۹٫۳۸ °F
نقطه جوش
۷۱۷٫۸ K ۴۴۴٫۶۵ | °C ۸۳۲٫۳۷ °F
گرمای همجوشی
۱٫۷۳ kJ/mol
گرمای تبخیر
۹٫۸ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۷۱ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۴۲%
فراوانی در جهان
۰٫۰۵%
A
اعتبار عکس: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7704-34-9
عدد CID پاب کم(PubChem)
۵۳۶۲۴۸۷
خواص اتمی
شعاع اتمی
۸۸ pm
شعاع کووالانسی
۱۰۵ pm
الکترونگاتیویته
۲٫۵۸ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۱۰٫۳۶ eV
حجم اتمی
۱۵٫۵ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۰۰۲۶۹ W/cm·K
حالات اکسید شدن
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
کاربرد ها
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate fumigant, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
32S, 33S, 34S, 36S
ایزوتوپ های ناپایدار
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S