فسفر

15
P
گروه
۱۵
تناوب
3
بلوک
p
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
15
15
16
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
15
عدد جرمی
۳۰٫۹۷۳۷۶۲
عدد جرمی
31
دسته
نا فلزات
رنگ
بی رنگ
رادیو اکتیو
خیر
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
ساختار کریستالی
تریکلینیک ساده
تاریخچه
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
الکترون های هر لایه
2, 8, 5
ساختار الکترونی
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۱٫۸۲ g/cm3
نقطه ذوب
۳۱۷٫۲۵ K ۴۴٫۱ | °C ۱۱۱٫۳۸ °F
نقطه جوش
۵۵۳ K ۲۷۹٫۸۵ | °C ۵۳۵٫۷۳ °F
گرمای همجوشی
۰٫۶۴ kJ/mol
گرمای تبخیر
۱۲٫۴ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۷۶۹ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۹۹%
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۷%
Red
اعتبار عکس: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7723-14-0
عدد CID پاب کم(PubChem)
۵۴۶۲۳۰۹
خواص اتمی
شعاع اتمی
۹۸ pm
شعاع کووالانسی
۱۰۷ pm
الکترونگاتیویته
۲٫۱۹ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۱۰٫۴۸۶۷ eV
حجم اتمی
۱۷٫۰ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۰۰۲۳۵ W/cm·K
حالات اکسید شدن
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
کاربرد ها
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
31P
ایزوتوپ های ناپایدار
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P