لاورانسیم

103
Lr
گروه
قابل تغییر
تناوب
7
بلوک
d
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
103
103
159
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
103
عدد جرمی
[۲۶۲]
عدد جرمی
262
دسته
اکتینیدها
رنگ
قابل تغییر
رادیو اکتیو
بلی
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
ساختار کریستالی
قابل تغییر
تاریخچه
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
ساختار الکترونی
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
-
نقطه ذوب
۱۹۰۰ K ۱۶۲۶٫۸۵ | °C ۲۹۶۰٫۳۳ °F
نقطه جوش
-
گرمای همجوشی
قابل تغییر
گرمای تبخیر
قابل تغییر
ظرفیت گرمایی ویژه
-
فراوانی در پوسته زمین
قابل تغییر
فراوانی در جهان
قابل تغییر
Illustration
اعتبار عکس: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
شماره ثبت سی‌ای‌اس
22537-19-5
عدد CID پاب کم(PubChem)
قابل تغییر
خواص اتمی
شعاع اتمی
-
شعاع کووالانسی
-
الکترونگاتیویته
۱٫۳ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۴٫۹ eV
حجم اتمی
-
رسانایی گرما
۰٫۱ W/cm·K
حالات اکسید شدن
3
کاربرد ها
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
-
ایزوتوپ های ناپایدار
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr