اکسیژن

8
O
گروه
۱۶
تناوب
2
بلوک
p
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
8
8
8
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
8
عدد جرمی
۱۵٫۹۹۹۴
عدد جرمی
16
دسته
نا فلزات
رنگ
بی رنگ
رادیو اکتیو
خیر
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
ساختار کریستالی
مونوکلینیک پایه محور
تاریخچه
Carl Wilhelm Scheele obtained oxygen by heating mercuric oxide and nitrates in 1771, but did not publish his findings until 1777.

Joseph Priestley also prepared this new air by 1774.

The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion.
الکترون های هر لایه
2, 6
ساختار الکترونی
[He] 2s2 2p4
O
Green and red colors in the Aurora Borealis are caused by oxygen atoms
خواص فیزیکی
جنس
گاز
چگالی
۰٫۰۰۱۴۲۹ g/cm3
نقطه ذوب
۵۴٫۳۶ K -۲۱۸٫۷۹ | °C -۳۶۱٫۸۲ °F
نقطه جوش
۹۰٫۲ K -۱۸۲٫۹۵ | °C -۲۹۷٫۳۱ °F
گرمای همجوشی
۰٫۲۲۲ kJ/mol
گرمای تبخیر
۳٫۴۱ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۹۱۸ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۴۶%
فراوانی در جهان
۱%
Vial
اعتبار عکس: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure oxygen
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7782-44-7
عدد CID پاب کم(PubChem)
۹۷۷
خواص اتمی
شعاع اتمی
۴۸ pm
شعاع کووالانسی
۶۶ pm
الکترونگاتیویته
۳٫۴۴ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۱۳٫۶۱۸۱ eV
حجم اتمی
۱۴٫۰ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۰۰۰۲۶۷۴ W/cm·K
حالات اکسید شدن
-2, -1, 1, 2
کاربرد ها
Pure oxygen is frequently used to help breathing in patients with respiratory ailments.

Oxygen is used in oxyacetylene welding, as an oxidant for rocket fuel, and in methanol and ethylene oxide production.

It is also used in the production of steel, plastics and textiles.

Plants and animals rely on oxygen for respiration.
Oxygen gas can be toxic at elevated partial pressures, leading to convulsions and other health problems
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
16O, 17O, 18O
ایزوتوپ های ناپایدار
12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O