ایریدیم

77
Ir
گروه
۹
تناوب
6
بلوک
d
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
77
77
115
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
77
عدد جرمی
۱۹۲٫۲۱۷
عدد جرمی
192
دسته
فلزات واسطه
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
خیر
From the Latin word iris meaning rainbow
ساختار کریستالی
مکعب چهره محور
تاریخچه
Iridium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 32, 15, 2
ساختار الکترونی
[Xe] 4f14 5d7 6s2
Ir
Iridium is the most corrosion-resistant metal known
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۲۲٫۵۶ g/cm3
نقطه ذوب
۲۷۳۹٫۱۵ K ۲۴۶۶ | °C ۴۴۷۰٫۸ °F
نقطه جوش
۴۷۰۱٫۱۵ K ۴۴۲۸ | °C ۸۰۰۲٫۴ °F
گرمای همجوشی
۲۶ kJ/mol
گرمای تبخیر
۵۶۰ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۳۱ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۴×۱۰%
فراوانی در جهان
۲×۱۰%
Pieces
اعتبار عکس: Images-of-elements
Pieces of pure iridium
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7439-88-5
عدد CID پاب کم(PubChem)
۲۳۹۲۴
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۳۶ pm
شعاع کووالانسی
۱۴۱ pm
الکترونگاتیویته
۲٫۲ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۸٫۹۶۷ eV
حجم اتمی
۸٫۵۴ cm3/mol
رسانایی گرما
۱٫۴۷ W/cm·K
حالات اکسید شدن
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
کاربرد ها
Iridium is used in making crucibles and other equipment that is used at high temperatures.

Iridium is also used as a hardening agent in platinum alloys.

Its resistance to arc erosion makes iridium alloys ideal for electrical contacts for spark plugs.

Radioactive isotopes of iridium are used in radiation therapy for the treatment of cancer.
Iridium is considered to be of low toxicity
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
191Ir, 193Ir
ایزوتوپ های ناپایدار
164Ir, 165Ir, 166Ir, 167Ir, 168Ir, 169Ir, 170Ir, 171Ir, 172Ir, 173Ir, 174Ir, 175Ir, 176Ir, 177Ir, 178Ir, 179Ir, 180Ir, 181Ir, 182Ir, 183Ir, 184Ir, 185Ir, 186Ir, 187Ir, 188Ir, 189Ir, 190Ir, 192Ir, 194Ir, 195Ir, 196Ir, 197Ir, 198Ir, 199Ir