دیسپروزیم

66
Dy
گروه
قابل تغییر
تناوب
6
بلوک
f
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
66
66
97
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
66
عدد جرمی
۱۶۲٫۵
عدد جرمی
163
دسته
لانتانیدها
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
خیر
From the Greek word dysprositos, meaning hard to get at
ساختار کریستالی
شش ضلعی ساده
تاریخچه
French chemist Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, while working with holmium oxide, separated dysprosium oxide from it in Paris in 1886.

His procedure for isolating the dysprosium involved dissolving dysprosium oxide in acid, then adding ammonia to precipitate the hydroxide.

It was not isolated in pure form until the development of ion exchange techniques in the 1950s.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 28, 8, 2
ساختار الکترونی
[Xe] 4f10 6s2
Dy
Naturally occurring dysprosium is composed of 7 isotopes
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۸٫۵۵ g/cm3
نقطه ذوب
۱۶۸۰٫۱۵ K ۱۴۰۷ | °C ۲۵۶۴٫۶ °F
نقطه جوش
۲۸۴۰٫۱۵ K ۲۵۶۷ | °C ۴۶۵۲٫۶ °F
گرمای همجوشی
۱۱٫۱ kJ/mol
گرمای تبخیر
۲۸۰ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۷ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۶۲%
فراوانی در جهان
۲×۱۰%
Ultrapure
اعتبار عکس: Images-of-elements
Ultrapure dysprosium dendrites
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7429-91-6
عدد CID پاب کم(PubChem)
۲۳۹۱۲
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۷۸ pm
شعاع کووالانسی
۱۹۲ pm
الکترونگاتیویته
۱٫۲۲ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۵٫۹۳۸۹ eV
حجم اتمی
۱۹٫۰ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۱۰۷ W/cm·K
حالات اکسید شدن
2, 3
کاربرد ها
Dysprosium oxide-nickel cermets are used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors.

Dysprosium is used in data storage applications such as compact discs and hard discs.

It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.

Dysprosium iodide and dysprosium bromide are used in high intensity metal-halide lamps.
Dysprosium is considered to be moderately toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
ایزوتوپ های ناپایدار
138Dy, 139Dy, 140Dy, 141Dy, 142Dy, 143Dy, 144Dy, 145Dy, 146Dy, 147Dy, 148Dy, 149Dy, 150Dy, 151Dy, 152Dy, 153Dy, 154Dy, 155Dy, 157Dy, 159Dy, 165Dy, 166Dy, 167Dy, 168Dy, 169Dy, 170Dy, 171Dy, 172Dy, 173Dy