گادولینیم

64
Gd
گروه
قابل تغییر
تناوب
6
بلوک
f
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
64
64
93
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
64
عدد جرمی
۱۵۷٫۲۵
عدد جرمی
157
دسته
لانتانیدها
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
خیر
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
ساختار کریستالی
شش ضلعی ساده
تاریخچه
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 25, 9, 2
ساختار الکترونی
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۷٫۸۹۵ g/cm3
نقطه ذوب
۱۵۸۵٫۱۵ K ۱۳۱۲ | °C ۲۳۹۳٫۶ °F
نقطه جوش
۳۵۴۶٫۱۵ K ۳۲۷۳ | °C ۵۹۲۳٫۴ °F
گرمای همجوشی
۱۰ kJ/mol
گرمای تبخیر
۳۰۵ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۳۶ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۵۲%
فراوانی در جهان
۲×۱۰%
Ultrapure
اعتبار عکس: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7440-54-2
عدد CID پاب کم(PubChem)
۲۳۹۸۲
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۸۰ pm
شعاع کووالانسی
۱۹۶ pm
الکترونگاتیویته
۱٫۲ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۶٫۱۵۰۱ eV
حجم اتمی
۱۹٫۹ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۱۰۶ W/cm·K
حالات اکسید شدن
1, 2, 3
کاربرد ها
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
ایزوتوپ های ناپایدار
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd