آنیتموان

51
Sb
گروه
۱۵
تناوب
5
بلوک
p
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
51
51
71
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
51
عدد جرمی
۱۲۱٫۷۶
عدد جرمی
122
دسته
شبه فلزات
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
خیر
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
ساختار کریستالی
مثلثی ساده
تاریخچه
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 18, 5
ساختار الکترونی
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۶٫۶۸۵ g/cm3
نقطه ذوب
۹۰۳٫۷۸ K ۶۳۰٫۶۳ | °C ۱۱۶۷٫۱۳ °F
نقطه جوش
۱۸۶۰٫۱۵ K ۱۵۸۷ | °C ۲۸۸۸٫۶ °F
گرمای همجوشی
۱۹٫۷ kJ/mol
گرمای تبخیر
۶۸ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۰۷ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۰۲%
فراوانی در جهان
۴×۱۰%
Ultrapure
اعتبار عکس: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7440-36-0
عدد CID پاب کم(PubChem)
۵۳۵۴۴۹۵
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۴۰ pm
شعاع کووالانسی
۱۳۹ pm
الکترونگاتیویته
۲٫۰۵ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۸٫۶۰۸۴ eV
حجم اتمی
۱۸٫۲۲ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۲۴۳ W/cm·K
حالات اکسید شدن
-3, 3, 5
کاربرد ها
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
121Sb, 123Sb
ایزوتوپ های ناپایدار
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb