ژرمانیم

32
Ge
گروه
۱۴
تناوب
4
بلوک
p
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
32
32
41
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
32
عدد جرمی
۷۲٫۶۳
عدد جرمی
73
دسته
شبه فلزات
رنگ
خاکستری
رادیو اکتیو
خیر
از واژه لاتین ژرمانیا، آلمان
ساختار کریستالی
مکعب چهره محور
تاریخچه
In 1869, Dmitri Mendeleev predicted its existence and some of its properties based on its position on his periodic table and called the element eka-silicon.

In 1886, Clemens Winkler found the new element along with silver and sulfur, in a rare mineral called argyrodite.

The first silicon-germanium alloys were obtained in 1955.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 4
ساختار الکترونی
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Ge
Germanium and the oxide are transparent to infrared radiation
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۵٫۳۲۳ g/cm3
نقطه ذوب
۱۲۱۱٫۴ K ۹۳۸٫۲۵ | °C ۱۷۲۰٫۸۵ °F
نقطه جوش
۳۱۰۶٫۱۵ K ۲۸۳۳ | °C ۵۱۳۱٫۴ °F
گرمای همجوشی
۳۱٫۸ kJ/mol
گرمای تبخیر
۳۳۴ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۳۲ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۱۴%
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۲%
Ultrapure
اعتبار عکس: Images-of-elements
Ultrapure chunk of polycrystalline germanium
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7440-56-4
عدد CID پاب کم(PubChem)
۶۳۲۶۹۵۴
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۲۲ pm
شعاع کووالانسی
۱۲۲ pm
الکترونگاتیویته
۲٫۰۱ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۷٫۸۹۹۴ eV
حجم اتمی
۱۳٫۶ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۵۹۹ W/cm·K
حالات اکسید شدن
-4, 1, 2, 3, 4
کاربرد ها
The most common use of germanium is as a semiconductor in electronics.

Germanium is used in transistors and in integrated circuits.

It is used as an alloying agent and as a catalyst.

It is also used in infrared spectroscopes and infrared detectors.
Germanium is not known to be toxic
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
ایزوتوپ های ناپایدار
58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge